Učiteľ anglického jazyka

Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 v Spišskej Novej Vsi oznamuje, že od 10.12.2018 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ anglického jazyka. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu určitú do 31.08.2019.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Platové zaradenie a plat:

  • v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 690,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov)

Požadované doklady:

  • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa
  • životopis
  • výpis z registra trestov
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves alebo mailom na adresu: hotelovkasnv@gmail.com

Telefónny kontakt: 053/44 64 215, Ing. Zdena Hamráková, zástupkyňa riaditeľa pre TV

Autor/zdroj: Ing. Zdena Hamráková, zástupkyňa
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.12.2018 13:00
Upravené: 29.05.2021 21:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001