Učiteľ anglického jazyka

SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov, počas zastupovania na rodičovskej dovolenke: aprobácia anglický jazyk, s nástupom od 01.09.2018.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy.
Názov a adresa zamestnávateľaSPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice; Hlavná 113, 04001 Košice
Kontakt:spsdke@spsdopke.edu.sk, t.č.: 055/7277011, 055/7277012

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

  • osobnostné a morálne predpoklady.

Platové zaradenie a plat:

  • v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.; platová tarifa – pracovná trieda jeden, od platovej triedy 9 = 690 eur po platovú triedu 12 = 944 eur.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená na adresu školy najneskôr dňa 25.06.2018 do 12.00 hod. poštou alebo osobne.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Ing. Peter Parimucha, PhD., riaditeľ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.06.2018 12:03
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001