Stavač javiskových dekorácií a pomocný osvetľovač

Spišské divadlo, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: stavač scénických dekorácií a pomocný osvetľovač

Počet voľných pracovných miest v nahlasovanej pracovnej pozícii: 1

Pracovné podmienky: 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

 • Pracovný pomer na dobu určitú – na dobu 12 mesiacov od 1.10.2021, po zapracovaní možnosť predĺženia pracovného pomeru
 • Kód pracovného miesta podľa SK ISCO-08: 3521021
 • Požadovaná kvalifikácia:
 • - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnik, slaboprúdová elektrotechnika
 • - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Osobnostné predpoklady:

 • Praktické myslenie, predstavivosť, spoľahlivosť
 • Výkon tohto povolania nevyžaduje odbornú prax.

Osobnostný typ:

 • prakticko-technický typ

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi (maturitné vysvedčenie),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie „stavač scénických dekorácií a pomocný osvetľovač" posielajte na adresu divadla, prípadne e-mailom v termíne do 21.08.2021. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční 23.08.2021. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na výberové konanie v priestoroch Spišského divadla.

Adresa Spišského divadla: Spišské divadlo, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt:

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Mgr. art. Radovan Michalov, riaditeľ  SD, tel.: 0948 764 380, 

Gadušová Oľga, mzdy a personalistika, tel.: 0910 873 049,

Sekretariát SD: tel.: 053/4173280, e-mail: sekretariat@spisskedivadlo.sk

Autor/zdroj: Spišské divadlo, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 06.07.2021 08:00
Upravené: 19.08.2021 09:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról