Správca počítačovej siete

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice informuje,že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: Správca počítačovej siete na 50 % úväzku

Pozícia: Správca počítačovej siete na 50 % úväzku

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola automobilová,Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

Kontakt: 055/6784694, sekretariat@sosake.sk

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce: 

  • minimálne ÚSO vzdelanie v odbore  zameranom na správu IT technológie , alebo vyššie
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť            

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové zaradenie a plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov

Osobnostné predpoklady:

praktické a analytické myslenie, spoľahlivosť, schopnosť nárazovej práce, zodpovednosť

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom – náplň práce:        

nákup a inštalácia nového vybaveniaanalýza a riešenie problémov užívateľov, ich zaškoľovanie , kontrola bezpečnosti dát, zálohovanie dát, správa web stránky školy, správa programov využívaných v škole (agenda školy, odborné programy...), ozvučovanie a premietanie (ppt,videokonferencie...) pri rôznych príležitostiach a iná činnosťsúvisiaca s IKT  a technikou, administratívou práva a administrácia počítačovej siete a serveru údržba siete (konfigurícia, zálohovanie dát, antivírová kontrola, ochrana dát) práva ostatnej výpočtovej techniky (inštalácia, konfigurácia a údržba PC a periférnych zariadení, odstraňovanie problémov a chýb na technike v škole

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú: od 1.9.2021 do 31.8.2022

Žiadosť a všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do : 9.8.2021.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.                  

Autor/zdroj: Alica Hofírková, pers. a štud. referent
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 07.07.2021 08:00
Upravené: 07.07.2021 11:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról