Správca budov

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, Spišská Nová Ves oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: správca budov.

Miesto výkonu práce: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, objekty v Markušovciach a Smižanoch a ostatné objekty v práve múzea

Predpokladaný termín nástupu: marec 2022

Druh pracovného pomeru: doba určitá jeden rok

Rámcová náplň práce

Zabezpečovanie  správy  budov, pozemkov a majetku v správe zamestnávateľa, vykonávanie pravidelných technických revízií a kontrol na spravovaných zariadeniach, zabezpečovanie plynulej dodávky energií, riešenie vzniknutých problémov spojených s výpadkami a poruchami a hľadanie alternatívnych riešení, plánovanie a zabezpečovanie agendy údržby objektov, čistoty a poriadku na spravovanom majetku, zabezpečovanie odvozu komunálneho odpadu a recyklácie,  zodpovednosť za zásobovanie a zabezpečovanie stavebných a iných materiálov,  zabezpečovanie procesu verejného obstarávania,  komunikovanie s príslušnými orgánmi a ostatnými oddeleniami spoločnosti, starostlivosť o vozový park, starostlivosť o plynulú prevádzku spravovaných nehnuteľností , dodávok služieb, nákladov a technickej vybavenosti a funkčnosti, technický dozor nad  stavbami a technologickými časťami stavieb, stavebnými úpravami a udržiavacími prácami, zabezpečovanie prác v oblasti  BOZP a v oblasti požiarnej ochrany, zabezpečovanie prevádzky kotolní a obsluha kotolne na plynné palivo, zodpovednosť za BOZP (vrátane PO) vlastnú aj zvereného úseku, pracoviska

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
 • stredoškolské s maturitou
 • vodičské oprávnenie B
 • požadovaná prax  2 roky
 • znalosť technických noriem, vyhlášok a príslušnej legislatívy
 • znalosť práce s PC (XLS, MS Office)
 • schopnosť orientácie v projektovej dokumentácii

Platové podmienky:

 • v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zaradenie do platovej triedy  podľa kvalifikácie a zaradenie do platového stupňa bude podľa započítanej  praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o toto pracovné miesto nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: personalne@muzeumspisa.com do 25. februára 2022 alebo poštou na adresu: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves.

Predpokladaný termín pohovoru: 01.3.2022 o 9,00 hod.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.02.2022 11:23
Upravené: 24.05.2022 15:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001