Špeciálny pedagóg

Voľné pracovné miesto JASANIMA DSS Rožňava – Služba včasnej intervencie: ŠPECIÁLNY PEDAGÓG s možnosťou nástupu od 03.01.2022.

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Zriaďovateľom rozpočtovej organizácie JASANIMA Domov sociálnych služieb, Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava, IČO 00697184 je Košický samosprávny kraj.
 • Miesto výkonu práce: JASANIMA Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava – Služba včasnej intervencie
 • Minimálna výška platovej tarify je t.č.  určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. príloha č. 4 –platová tarifa 7 v sume 1.064,50 a zvýšenie platovej tarify je podľa dĺžky započítanej praxe.

II.  Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore  špeciálna pedagogika, doklady preukazujúce ďalšie odborné vzdelávanie.
 • Ovládanie práce s PC – Microsoft Office, Power Point
 • Základný prehľad platnej legislatívy (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov,  Zákonník práce, )
 • Oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny B

III.  Iné kritéria a požiadavky

 • Osobnostné predpoklady na výkon funkcie špeciálneho pedagóga (precíznosť, dôslednosť, asertivita, empatia, diskrétnosť, zodpovednosť, ústretovosť, samostatnosť, dodržiavanie etických zásad)
 • Pracovné skúsenosti s cieľovou skupinou (deti so znevýhodnením do 7. roku života)
 • Bezúhonnosť
 • Všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti
 • Schopnosť pracovať v tíme, organizačné a komunikačné zručnosti, zvládanie práce v stresových situáciách
 • Schopnosť predvídať, hľadať ciele a riešenia

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný štruktúrovaný životopis,
 • Kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, doplňujúce odborné vzdelanie
 • Doklad o bezúhonnosti (Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z .z..
 • Vypracovaný návrh špeciálno-pedagogického programu pre cieľovú skupinu.

V.  Stručný popis pracovného miesta

Činnosti zamerané na komplexnú diagnostickú, edukačnú, edukačno-rehabilitačnú prácu v prirodzenom prostredí dieťaťa a v zariadení sociálnych služieb. Vykonáva špeciálno-pedagogické diagnostiky a špeciálno- pedagogické poradenstvo.

Rizikové faktory pracovného miesta: výrazná psychická záťaž.

 VI.  Lehota na podanie žiadosti o zamestnanie

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená poštou alebo e-mailom najneskôr dňa 30.11.2021 do 13.00 hod. na adresu: : JASANIMA – Domov sociálnych služieb,  Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava, mailová adresa: jasanima@vucke.sk.

Kontakt na doplňujúce informácie ohľadne pracovného miesta:

PhDr. Beáta Šlosárová, riaditeľka JASANIMA DSS, 0917169832

Ing. Janka Benöová, ekonóm/personalista, 0905856297 

webová stránka organizácie: www.dssroznava.sk

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Autor/zdroj: PhDr. Beáta Šlosárová, MBA
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 01.10.2021 08:00
Upravené: 01.10.2021 10:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról