Špeciálny pedagóg

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice v zmysle § 84 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii: školský psychológ (100% úväzok). Pracovné miesto bude obsadené v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • VŠ II. stupňa v súlade so zákonom č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z. v platnom znení (príloha č. 11),
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • odborná  prax na podobnom type školy.

Platové podmienky:

Plat bude určený v súlade so zákonom č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme: od 915,00 EUR mesačne (brutto) + zvýšenie platovej tarify po započítaní praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • lekárske potvrdenie od lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti (až po vyzvaní)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predpokladaný termín nástupu : 1. decembra 2020 

Termín podania žiadosti: do 23. novembra 2020

Adresa: Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice.  Žiadosť je možné podať aj osobne alebo emailom na adresu: spsdke@spsdopke.edu.sk.

Oznamovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: PhDr. Agáta Vaňová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 24.10.2020 11:00
Upravené: 24.10.2020 14:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról