Sociálny pracovník

JASANIMA DSS so sídlom Rožňava, Špitálska č. 7 oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu sociálny pracovník s účinnosťou od 1.9.2019.

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie JASANIMA Domov sociálnych služieb, Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava, IČO 00697184.
 • Názov pracovného miesta: sociálny pracovník
 • Miesto výkonu práce: JASANIMA Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava
 • Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. (6. platová trieda) základná zložka min. 688,50 €, zvýšená o započítanú prax a osobný príplatok.

II.  Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore  sociálna práca, doklady preukazujúce ďalšie odborné vzdelávanie
 • Ovládanie práce s PC – Microsoft Office, Power Point
 • Základný prehľad platnej legislatívy (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov,  Zákonník práce, VZN KSK)

III.  Iné kritéria a požiadavky

 • Osobnostné predpoklady na výkon funkcie sociálneho pracovníka (precíznosť, dôslednosť, asertivita, empatia, diskrétnosť, zodpovednosť, ústretovosť, samostatnosť, dodržiavanie etických zásad)
 • Skúsenosti s cieľovou skupinou, s organizovaním voľnočasových aktivít, rozvojom pracovných zručností, aktivizáciou prijímateľov sociálnych služieb na trhu práce
 • Bezúhonnosť
 • Všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti
 • Schopnosť pracovať v tíme, organizačné a komunikačné zručnosti, zvládanie práce v stresových situáciách
 • Schopnosť predvídať, hľadať ciele a riešenia
 • Prax v odbore minimálne 2 roky

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný štruktúrovaný životopis,
 • Kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, doplňujúce odborné vzdelanie
 • Doklad o bezúhonnosti (Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z .z..
 • Vypracovaný návrh propagačného materiálu pre DSS zameraného na zvyšovanie povedomia verejnosti o občanoch so zdravotným znevýhodnením

V.  Stručný popis pracovného miesta

Základné sociálne poradenstvo, organizovanie voľnočasových aktivít a záujmových činností pre prijímateľov sociálnych služieb, tvorba, realizácia a vyhodnocovanie individuálnych plánov, organizovanie rozvoja pracovných zručností, propagácia zariadenia, činnosti zamerané na tvorbu projektov a získavanie mimorozpočtových prostriedkov.

Rizikové faktory pracovného miesta: výrazná psychická záťaž.

 VI.  Lehota na podanie žiadosti o zamestnanie

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená poštou alebo e-mailom najneskôr dňa 14. 08. 2019 do 13.00 hod. na adresu: : JASANIMA – Domov sociálnych služieb,  Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava, mailová adresa: jasanima@vucke.sk.

Kontakt na doplňujúce informácie ohľadne pracovného miesta:
PhDr. Beáta Šlosárová, riaditeľka JASANIMA DSS, 0917169832
Ing. Janka Benöová, ekonóm/personalista, 0905856297 

VII. Termín a miesto uskutočnenia výberového pohovoru

Výberový pohovor bude uskutočnený dňa 15.8.2019 o 9.00 hod v budove JASANIMA DSS Rožňava, Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava.

Autor/zdroj: PhDr. Beáta Šlosárová, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 13:15
Upravené: 22.07.2019 13:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...