Školský špeciálny pedagóg

Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu odborný zamestnanec: školský špeciálny pedagóg s nástupom od 26.08.2019.

Kategória a podkategória odborných zamestnancov: školský špeciálny pedagóg; bez podkategórie

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, (príloha č.2 prvý diel, časť II. školský špeciálny pedagóg)
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady.
 • Minimálna prax v odbore špeciálnej pedagogiky 5 rokov

Platové zaradenie a plat:

 • v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 388/2018 Z. z., minimálna mesačná výška platu  je 759,- Eur pri plnom úväzku

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon školského špeciálneho pedagóga
 • výpis registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne najneskôr do 19.08.2019.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: PaedDr. István Stefán, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.08.2019 16:00
Upravené: 08.08.2019 13:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról