Školský psychológ

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.03.2022 od 31.08.2022 na pozíciu školský psychológ (zastupovanie počas materskej a následne rodičovskej dovolenky).

Požadované vzdelanie:

ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v požadovanom študijnom odbore.

Pracovná náplň:

 • poskytuje poradenské služby pedagógom v oblasti duševného vývinu žiakov,
 • spolupracuje s pedagógmi pri ich profesijnom a osobnostnom rozvoji,
 • podieľa sa na skvalitňovaní sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v škole,
 • skúma úroveň kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov žiakov na škole,
 • zisťuje úroveň schopnosti žiakov týkajúcich sa myslenia, riešenia problémov a ťažkosti v učení,
 • pracuje na integrácií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • poznáva žiakov neprospievajúcich a žiakov učiacich sa pod svoje možnosti,
 • navrhuje priame a nepriame intervencie v edukačnom procese,
 • poznáva žiakov s problémami a poruchami v správaní sa,
 • v spolupráci s triednymi učiteľmi sa podieľa na tvorbe a realizácií programov na úpravu nežiaduceho správania,
 • zúčastňuje sa na príprave a realizácií programov pre žiakov zameraných na rozvoj ich osobnosti a duševného zdravia, sociálnych spôsobilosti a sociálnej kompetencie,
 • pracuje so žiakmi nachádzajúcimi sa v kríze, spolu so psychológmi z CPPPaP krízu rieši a zabraňuje vzniku ďalších nežiadúcich psychologických dôsledkov krízového stavu žiaka,
 • zaoberá sa problémami preťaženosti, únavy, psychickej záťaže a stresu žiakov v školskom prostredí,
 • spolupodieľa sa na vytvorení prostredia pre nestresovú prácu žiakov v škole,
 • ponúka možnosti riešenia preťaženosti a únavy žiakov (aut. tréning),
 • spolupracuje pri vypracovávaní nových metód, techník a prostriedkov na meranie učebných výkonov žiakov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ponúkame:

nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z. vo výške minimálne 976,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poštou na adresu:
Škola umeleckého priemyslu Jakobyho 15 040 01 Košice

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová Email.: ekonom@supke.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 31.01.2022.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 20.12.2021 13:00
Upravené: 04.02.2022 16:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine