Školský psychológ

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám. slobody č. 12, 073 01 Sobrance, informuje o voľnom pracovnom mieste školský psychológ s nástupom od 01.04.2016.

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 01.04.2016: Odborný zamestnanec – školský psychológ.
Úväzok: 15 hodín týždenne
Pozícia:  Odborný zamestnanec – školský psychológ
Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 Sobrance
Dátum predpokladaného nástupu: 01.04.2016
Kontakt: oaso@oasobrance.edu.sk, 056/6522264

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • doklad o duševnej a zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na  adresu oaso@oasobrance.edu.sk  do 23.03.2016. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Michal Gič, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.03.2016 14:00
Upravené: 28.05.2021 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001