Školský psychológ

V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: školský psychológ - s nástupom od 1. 9. 2021 na 100% úväzok.

Kategória a podkategória: odborný zamestnanec – školský psychológ

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia.

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE:

Miesto výkonu práce: Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6,  Spišská Nová Ves

Termín nástupu: 1. 9. 2021

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 6. 8. 2021

Rozsah úväzku: 100%

Počet študentov školy: 500

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA:

Vzdelanie: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Požadovaným stupňom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
  • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

ĎALŠIE POŽIADAVKY:

Zručnosti: Znalosť práce s PC – užívateľská úroveň používania MS Office a internetu, skúsenosť s prácou v EduPage výhodou.

Platové zaradenie a plat: Nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške od 1035 €.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné posielať poštou, e-mailom alebo osobne na adresu školy najneskôr do 30.7.2021.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a odborné požiadavky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba: Mgr. Monika Hodnická, zástupkyňa riaditeľa školy
Telef. kontakt: 053/4466249
email: skola@spst.sk

Autor/zdroj: SPŠ technická Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.06.2021 12:59
Upravené: 18.06.2021 13:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról