Školský psychológ

V zmysle §84 odsek 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre školského psychológa.

Kategória

 • školský psychológ

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z., o pedagogických a odborných zamestnancoch , ktorým sa ustanovuje kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • súhlas so spracovaní osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • fotokópia dokladov o vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Iné požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie maďarského jazyka
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • práca s PC
 • spoľahlivosť
 • asertivita a komunikatívnosť

Nástup do zamestnania:

01.09.2021

Informácia o plate:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, so zaradení do platovej triedy „7“ od 1 064,50 €/mesiac + zvýšenie PT podľa započítanej praxe

Rozsah úväzku:

1 x 100% s pravidelným rovnomerným rozvrhnutím pracovnej doby

Ukončenie výberového konania:

Doručenie písomností do 29.06.2021
Pohovory budú vykonané formou pozvania na pracovný pohovor . Pozvaní budú len vybraní uchádzači na základe  doručených dokumentov.

Ďalšie informácie:

Žiadosti zasielajte mailom na adresu: oltmanova@maraigimi.sk alebo poštou na adresu: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu. 

Autor/zdroj: Ing. Tatiana Chovanová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.06.2021 10:46
Upravené: 11.08.2021 13:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról