Školský psychológ

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom odborný zamestnanec - školský psychológ.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

Uznáva sa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 • v odbore psychológia – štud. program: - v príslušnom študijnom odbore (môže byť zameraný aj na pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo pracovnú a organizačnú psychológiu)

Vzdelanie získané podľa predpisov účinných od 1.4.2002 do 31.8.2019

 • odbore psychológia – štud. program: v príslušnom študijnom odbore
 • odbore akademických predmetov – štud. program: zameraný na učiteľstvo psychológie v kombinácii s iným predmetom
 • odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov  - štud. program: zameraný na učiteľstvo psychológie v kombinácii s iným predmetom

Vysokoškolské vzdelanie získané podľa predpisov účinných do 31.3.2002

 • odbore psychológia
 • odbore pedagogika – psychológia absolvovaný na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave do 31. decembra 1995

Iné kritériá a požiadavky:

 • analyzovanie a riešenie problémov
 • samostatnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • empatia
 • spoľahlivosť
 • trpezlivosť
 • vnútorná stabilita

Požadované doklady:

 • životopis
 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Požadovaná prax: bez požiadavky na odbornú prax
Úväzok: 100%
Termín nástupu: 1.9.2021
Pracovný pomer: na dobu určitú počas zastupovania na materskej dovolenke
Pracovné miesto je vhodné aj pre absolventa

Základná zložka mzdy:

 • 976,50 €/mes./plný úväzok podľa platovej tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – pracovná trieda dva – 6. platová trieda.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • vykonáva psychologickú diagnostiku,
 • poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie,
 • poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
 • spolupracuje pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
 • poskytuje súčinnosť psychológovi,
 • kariérne poradenstvo,
 • výchovné poradenstvo.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať alebo osobne odovzdať svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi na adresu: SOŠ  poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23,  040 01 Košice, alebo na mailovú adresu riaditel@sospsvke.edu.sk.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Kontakt: riaditel@sospsvke.edu.sk,  t.č.: 055/6855389, +421911 923 249

Kontaktná osoba: Mgr. Blažena Číkošová – riaditeľka školy

Autor/zdroj: Mgr. Blažena Číkošová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.06.2021 16:25
Upravené: 07.06.2021 16:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról