Školský psychológ na 50% úväzku

Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Názov zamestnávateľa: Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice

Kontakt: 055/6785702, kl.13, viera.kanarikova@siagarbana.sk

Kategória: školský psychológ

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce: Vysoká škola II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o ped. zam. a odb. zam. v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové zaradenie a plat: Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o ped. zam. a odb. zam. v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 1.02.2020 do 30.06.2020. Po uplynutí doby určitej sa môže  pracovný pomer zmeniť na dobu neurčitú.

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 27.01.2020.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Školský internát Antona Garbana
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.01.2020 17:00
Upravené: 14.01.2020 17:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie