Školský psychológ

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice v zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školský psychológ s 32% úväzkom na dobu určitú s nástupom od 09.03.2020.

Kategória a podkategória: odborný zamestnanec – školský psychológ

Kvalifikačné predpoklady: 

Vysoká škola II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠVV a ŠSR  č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: platová trieda min. 976,50 € + zvýšenie platovej tarify podľa počtu odpracovaných rokov pri plnom úväzku.

Predpoklady na výkon odbornej činnosti:

  • kvalifikačné predpoklady
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 Zákona 138/2019 Z. z.
  • prax vítaná 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať  poštou alebo e-mailom na  adresu praca@srobarka.sk  najneskôr do 24.02.2020.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.02.2020 10:40
Upravené: 29.05.2021 21:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001