Školský psychológ

Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste školský psychológ s nástupom od 26.08.2019.

V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 26.08.2019 do 31.08.2020 s možnosťou následného predĺženia na neurčito
Pozícia: Odborný zamestnanec – školský psychológ
Názov a adresa zamestnávateľa: Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice
Kontakt: sipovke@sipovke.sk, 055 /6441405
Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe psychológia)

Platové zaradenie a plat:

podľa § 27 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 318/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: platová trieda min. 810,50 €, + zvýšenie platovej tarify podľa počtu odpracovaných rokov a pracovného úväzku

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • doklad o duševnej a zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • prax vítaná

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu sipovke@sipovke.sk do 10.7.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.06.2019 16:00
Upravené: 25.06.2019 15:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról