Školský psychológ

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste školský psychológ s nástupom od 9.1.2019.

V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 09. 01. 2019 do 31. 08. 2019 s možnosťou následného predĺženia na neurčito
Úväzok: 40 % (dva dni v týždni- streda, štvrtok)
Pozícia:  Odborný zamestnanec – školský psychológ
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice, Opatovská cesta 7, 040 01  Košice
Kontakt: riaditel@opatovska.sk, 055 /7274412,11,14
Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe psychológia)

Platové zaradenie a plat:

podľa § 27 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 318/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: platová trieda 321,20 €, od 1.1.2019 zvýšená o 10% + zvýšenie platovej tarify podľa počtu odpracovaných rokov

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • doklad o duševnej a zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • prax vítaná

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať  e-mailom na  adresu riaditel@opatovska.sk  do 4.1.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.12.2018 13:00
Upravené: 29.05.2021 21:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001