Školský psychológ

Na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice informáciu o voľnom pracovnom mieste: odborný zamestnanec – školský psychológ.

Kratší pracovný čas: 50%
Dátum nástupu: 01.09.2018

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zamerané na psychológiu alebo štátna záverečná skúška zo psychológie v zmysle platnej legislatívy
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady

Platové zaradenie a plat:

 • v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.
  Minimálna mesačná výška platu pri kratšom pracovnom čase vo výške  50%  je minimálne 345 EUR.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: sekretariat@zsjuznake.sk do 25.7.2018.
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom

Autor/zdroj: PaedDr. Radko Rakušan, riaditeľ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2018 16:45
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001