Školský psychológ

Na základe § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019 s možnosťou následného predĺženia na neurčito
Pozícia: odborný zamestnanec - školský psychológ
Úväzok: 50 %
Názov zamestnávateľa: Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
Adresa zamestnávateľa: Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
Kontakt: 056/6441346, skola@gymnmi.svcmi.sk

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe psychológia,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.,
  • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Plat:

  • podľa § 27 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 553/2003 Z. z.. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú  katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov: platová tarifa 736,50 (368,25€ - 50% úväzok) + zvýšenie platovej tarify podľa počtu odpracovaných rokov + osobné ohodnotenie.

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne do 02. 07. 2018.

Autor/zdroj: Mgr. Anna Osifová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.06.2018 22:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001