Školský psychológ

Na základe § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019 s možnosťou následného predĺženia na neurčito
Pozícia: odborný zamestnanec - školský psychológ
Úväzok: 40 % (dva dni v týždni)
Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola, Prakovce 282
Adresa zamestnávateľa: Prakovce 282, 055 62  Prakovce
Kontakt: 053/487 41 08, sosprako@gmail.com

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe psychológia,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.,
  • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Plat:

  • podľa § 27 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 553/2003 Z. z.. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú  katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov: platová tarifa 294,60 € + zvýšenie platovej tarify podľa počtu odpracovaných rokov + osobné ohodnotenie.

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne do 30. 06. 2018.

Autor/zdroj: Ing. Dušan Kluknavský, riaditeľ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.06.2018 14:45
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001