Školský psychológ

Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná organizačná zložka Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná oznamuje, že od 1. septembra 2017 máme voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu školský psychológ.

Kvalifikačné predpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia - kognitívna veda
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia - sociálna a pracovná psychológia
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – psychológia

Charakter práce:

 • špecializované, tvorivé a vývojové práce,
 • bez vedenia podriadených pracovníkov
 • zodpovednosť za vlastnú prácu a dosiahnuté

Ďalšie informácie:

Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú:

 1. kvalifikačné predpoklady, ak tento zákon neustanovuje inak (kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z.),
 2. bezúhonnosť,
 3. zdravotná spôsobilosť,
 4. ovládanie štátneho jazyka, ak tento zákon neustanovuje inak,

Požadované doklady

 • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
 • životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Požadované doklady je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) do 28. augusta 2017 na adresu: Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná.

Kontakt:

Autor/zdroj: Ing. Alica Krivanská - riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.08.2017 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001