Školský psychológ

Gymnázium Alejová 1, 041 49 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícii školský psychológ s nástupom od 01. 05. 2016.

V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 01. 05. 2016: odborný zamestnanec – školský psychológ

Úväzok: 12 hodín týždenne
Pozícia: odborný zamestnanec – školský psychológ
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice
Dátum predpokladaného nástupu: 01. 05. 2016
Kontakt: gymnazium.alejova@galeje.sk, 055 / 729 66 86

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • doklad o duševnej a zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Všetky potrebné doklady zašlite poštou alebo osobne do 20. 04. 2016 na riaditeľstvo školy.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: PhDr. Ľubomír Sobek, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.04.2016 15:30
Upravené: 28.05.2021 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001