Školník / vrátnik

Riaditeľka Konzervatória, Timonova 2, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste - školník / vrátnik

Druh pracovného pomeru:

 • doba určitá na 1 rok s možnosťou predĺženia

Termín nástupu: 01.05.2024

Pracovná náplň:
vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov, čiastočné murárske práce, oprava a údržba školského zariadenia, starostlivosť o zeleň v exteriéri školy ( kosenie areálu školy), údržba chodníkov a schodísk počas zimného obdobia (odpratávanie snehu), udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy, kontrola príchodov a odchodov osôb a príjazdov a odjazdov vozidiel, vydávanie kľúčov, obsluha telefónnej ústredne, dozor v priestoroch školy, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným pohromám, obsluha a vedenie školského motorového vozidla

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • stredné odborné vzdelanie (minimálne výučný list)
 • bezúhonnosť (výpis z registra trestov)
 • zdravotná spôsobilosť (vstupná lekárska prehliadka)

Iné kritériá a požiadavky:

 • vodičský preukaz
 • manuálna zručnosť a fyzická zdatnosť,
 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť

Platové podmienky:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme minimálne od 750,- € v závislosti od započítateľnej praxe.

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 30. 04.2024 do 12,00 hod emailom: hospodarka@konke.sk

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí predpoklady a ďalšie požiadavky zamestnávateľa.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 30.04.2024 (vrátane)
Kontaktná osoba: Bc. Denisa Miklošová, hospodárka,
telefón: 0910 183 026, email:hospodarka@konke.sk

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Konzervatória, Timonova 2, Košice
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 25.04.2024 07:00
Upravené: 25.04.2024 07:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001