Školník - údržbár

Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava n/B informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: školník- údržbár s pracovným úväzkom 100 % nástup od 01.09.2021.

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú s možnosťou predĺženia, resp. doba neurčitá

Platové podmienky:

v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tarifný plat  od 584,-  do  701,- Eur.

Kvalifikačné a osobné predpoklady na výkon práce:

  • vyučenie  v odbore technického smeru
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • manuálna zručnosť
  • vodičské oprávnenie skupiny B
  • samostatnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, minimálne výučný list
  • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

GDPR:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie.
Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne najneskôr do 15.8.2021

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady

Autor/zdroj: Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.06.2021 17:33
Upravené: 21.06.2021 17:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról