Sestra

Pracovná oblasť: sociálne služby

Miesto výkonu práce: HARMONIA – DSS a ZpS, Nám. A. Dubčeka 270/2, 072 22 Strážske

Pracovný čas: 3-zmenný

Pracovný pomer: na zastupovanie počas RD

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná spôsobilosť:

  - vyššie odborné vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,
  - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo
  - vysokoškolské vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b).

 • spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť
 • registrácia
 • bezúhonnosť
 • dôveryhodnosť
 • ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní preukazujúcich odbornú spôsobilosť na výkon sestry
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:
V zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 6, platový stupeň podľa odbornej praxe, od 757,50 EUR.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi odbornú spôsobilosť, na adresu zariadenia: HARMONIA – DSS a ZpS, Nám. A. Dubčeka 270/2, 072 22 Strážske.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Autor/zdroj: Ing. Tejgiová Adela
Zverejnil: Ing. Renáta Čelková
Vytvorené: 22.08.2019 08:00
Upravené: 10.09.2019 11:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie