Sestra

VIA LUX- DSS a ZpS , Andraščíkova 2, 040 17 Košice oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu sestra.

Základné informácie pre záujemcov:

 • pracovný pomer na určitú dobu – zástup počas MD a RD dovolenky
 • termín nástupu od 01.05.2020

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 1. Vyššie odborné vzdelanie – diplomovaná sestra, alebo VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo
 2. § 84 ods. 19 upravuje, že zdravotnícky zamestnanec v zariadení sociálnych služieb musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za zamestnancov vykonávajúcich ošetrovateľskú starostlivosť, ktorý spĺňajú kvalifikačné predpoklady sa považuje:

 • sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva,
 • sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,
 • sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,
 • sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • registrácia v Komore sestier a pôrodných asistentiek
 • bezúhonnosť (Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť,
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť,
 • ovládanie práce s PC

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní preukazujúcich odbornú spôsobilosť na výkon sestry

Plat:

 • v zmysle zákona č. 388/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 5. tarifná trieda + 10 % zákonné navýšenie,.tj.761,50 v prvom platovom stupni. Platový stupeň sa určuje podľa počtu odpracovaných rokov + zákonné príplatky (zmennosť, soboty, nedele, sviatky, platová kompenzácia za sťažený výkon služby)

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: VIA LUX- DSS a ZpS, Andraščíkova 2,04017 Košice – Barca alebo vialux@domov-barca.skNa pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní  pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.  V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: VIA LUX- DSS a ZpS
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.03.2020 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001