Sestra

JASANIMA, Špitálska č. 7, Rožňava oznamuje, že disponuje 1 voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: SESTRA.

I. Základné informácie pre záujemcov:

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie JASANIMA Domov sociálnych služieb, Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava, IČO 00697184.
Názov pracovného miesta: sestra
Miesto výkonu práce: JASANIMA DSS Rožňava, Špitálska č. 7, Rožňava
Pracovný pomer:  doba neurčitá
Pracovný čas: Dvojzmenná prevádzka v 12 hodinových službách v čase od 07,00 do 19,00 hod.
Vznik pracovného pomeru: nástup je možný s účinnosťou od 01.05.2020.
Plat: Minimálny plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 5. tarifná trieda + 10 % zákonné navýšenie,.tj.761,50 v prvom platovom stupni. Platový stupeň sa určuje podľa počtu odpracovaných rokov + zákonné príplatky (zmennosť, soboty, nedele, sviatky, platová kompenzácia za sťažený výkon služby)

II. Požadované minimálne kvalifikačné predpoklady:

1. Vyššie odborné vzdelanie – diplomovaná sestra, alebo VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo
2. § 84 ods. 19 upravuje, že zdravotnícky zamestnanec v zariadení sociálnych služieb musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Za zamestnancov vykonávajúcich ošetrovateľskú starostlivosť, ktorý spĺňajú kvalifikačné predpoklady sa považuje:

 • sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva,
 • sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,
 • sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,
 • sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

III. Iné kritériá a požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť
 • registrácia v Komore sestier a pôrodných asistentiek
 • bezúhonnosť (Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • schopnosť pracovať v tíme
 • ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • dôveryhodnosť, samostatnosť, dôslednosť, svedomitosť, komunikatívnosť, empatia

IV. Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní preukazujúcich odbornú spôsobilosť na výkon sestry
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V.  Stručný popis pracovného miesta

Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.

VI.  Lehota na podanie žiadosti o zamestnanie

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená poštou alebo e-mailom najneskôr dňa 15.04. 2020 do 15.00 hod. na adresu: : JASANIMA – Domov sociálnych služieb,  Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava, mailová adresa: jasanima@vucke.sk.

Kontakt na doplňujúce informácie ohľadne pracovného miesta:
PhDr. Beáta Šlosárová, riaditeľka JASANIMA DSS, 0917169832
Ing. Janka Benöová, ekonóm/personalista, 0905856297
Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

VII. Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 odst.  písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: PhDr. Beáta Šlosárová – riaditeľka JASANIMA DSS Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.03.2020 08:49
Upravené: 29.05.2021 21:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001