Sestra

ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Skladná 4, 040 01 Košice informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu "sestra " na 0,5 úväzok.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prípadne I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo
  alebo
 2. Vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
  alebo
 3. Úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra

Iné kritéria a požiadavky:

 • zápis do registra SKS a PA
 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť

Výška mzdy:

 • zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny FP 786,50 € /4 plat. trieda 1plat. stupeň/ stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca.

Písomné žiadosti do zamestnania zasielajte spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní

na adresu: ARCUS-ŠZ a ZpS Skladná 4, 040 01 Košice, alebo e-mailom na adresu: sekretariat@arcuskosice.sk

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí splňajú stanovené podmienky.

“Osobné údaje úchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b/ Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci
predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe
získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky oganizácie na obsadzovanú pracovnú
pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení,
avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania
osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie.
Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so
spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a/ GDPR. V prípade náhodne získaných a
nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bozodkladnú likvidáciu.”

Autor/zdroj: Mgr. Jolana Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.02.2020 15:20
Upravené: 29.05.2021 21:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001