Sestra

IDEA- Domov sociálnych služieb, Breziny 264, 05562 Prakovce, IČO: 00691933 oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnej pozícii – sestra.

Pracovný úväzok: 100%
Pracovný pomer: na dobu neurčitú
Pracovný čas: dvojzmenná prevádzka

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 1. Vyššie odborné vzdelanie – diplomovaná sestra, alebo VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo
 2. § 84 ods. 19 upravuje, že zdravotnícky zamestnanec v zariadení sociálnych služieb musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za zamestnancov vykonávajúcich ošetrovateľskú starostlivosť, ktorý spĺňajú kvalifikačné predpoklady sa považuje:

 • sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva,
 • sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,
 • sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,
 • sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.

Iné kritéria a požiadavky:

 • zápis do registra SKS a PA
 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 • ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni.

Platové podmienky: 

Minimálny plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 5. tarifná trieda + 10 % zákonné navýšenie,.t.j. 761,50 v prvom platovom stupni. Platový stupeň sa určuje podľa počtu odpracovaných rokov + zákonné príplatky (zmennosť, soboty, nedele, sviatky, platová kompenzácia za sťažený výkon služby)

Písomné žiadosti do zamestnania zasielajte spolu s týmito prílohami v termíne do 28.02.2022:

 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zamestnávateľa podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na adresu: IDEA- Domov sociálnych služieb, Breziny 264, 05562  Prakovce alebo e-mailom na adresu: dss.prakovce@nextra.sk

Na pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú stanovené podmienky.

Info: 053-4874417

“Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a/ GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.”

Autor/zdroj: IDEA- Domov sociálnych služieb Prakovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.02.2022 08:12
Upravené: 24.05.2022 15:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine