Sestra

ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov , Skladná č, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje štyrmi voľnými pracovnými miestami na pracovnú pozíciu "sestra".

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prípadne I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo
  alebo
 2. Vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
  alebo
 3. Úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná
  sestra
    

Iné kritéria a požiadavky:

 • zápis do registra SKS a PA
 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť

Výška mzdy:

 • zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny FP 869,50 € /4 plat. trieda 1plat. stupeň/ stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca.

Písomné žiadosti do zamestnania zasielajte spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zamestnávateľa podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na adresu: ARCUS-ŠZ a ZpS Skladná 4, 040 01 Košice,
alebo e-mailom na adresu: sekretariat@arcuskosice.sk

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí splňajú stanovené podmienky.

“Osobné údaje úchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky oganizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a/ GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bozodkladnú likvidáciu.”

Autor/zdroj: ARCUS - ŠZaZpS Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.09.2021 11:13
Upravené: 24.05.2022 11:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine