Sestra

LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139 , 244 21 Šemša oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu „sestra“ s možným nástupom ihneď.

Názova pracovného miesta: sestra

Pracovná oblasť: sociálne služby

Miesto výkonu práce: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21  Šemša

Pracovný čas: 2-zmenný

Pracovný pomer: na neurčitý čas.

Kvalifikačné predpoklady:

odborná spôsobilosť:

1.    a) úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra

2.    b) vyššie odborné vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,

3.    c) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo

4.    d) vysokoškolské vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo

  •  spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
  •  zdravotná spôsobilosť
  •  registrácia
  •  dôveryhodnosť
  •  ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní preukazujúcich odbornú spôsobilosť na výkon sestry
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

V zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 4, 6 – podľa dosiahnutého vzdelania, platový stupeň podľa odbornej praxe, od 706,20 EUR.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi odbornú spôsobilosť, na adresu zariadenia: LÚČ – Domov sociálnych služieb, Šemša 139, 044 21 Šemša alebo na e-mailovú adresu : dsssemsa@stonline.sk

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Autor/zdroj: Viktória Vargová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.09.2020 08:00
Upravené: 29.05.2021 22:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001