Sekretárka – účtovníčka

Riaditeľ SOŠ obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 Sobrance prijme do pracovného pomeru sekretárku – účtovníčku, vedenie pokladne. Voľné je 1 pracovné miesto.

Kategória  zamestnancov: sekretárka – účtovníčka

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu  od 01.07.2021: sekretárku – účtovníčku, vedenie pokladne

Pracovný pomer: Na dobu určitú do 31.06.2022

Úväzok: Plný úväzok.

Požadované vzdelanie:

 • minimálne ÚSOV ekonomického smeru
 • znalosť práce s PC
 • znalosť práce s účtovnými programami
 • ovládanie cudzieho jazyka výhodou

Názov a adresa zamestnávateľa: 

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Nám. slobody 12

073 01 SOBRANCE

Dátum predpokladaného nástupu: 01.07.2021

Kontakt: skola@sosoasso.sk, 056/6522264

Platové zaradenie a plat: V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy vo výške  mzdy, t.j. min. 692,- EUR a v závislosti od praxe.

Predpoklady na výkon práce:

 • bezúhonnosť
 • zodpovednosť za finančné hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami
 • flexibilita a schopnosť pracovať so žiakmi a rodičmi
 • dôslednosť, zodpovednosť, samostatnosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • osobnostné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných      údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dôležité usmernenie - GDPR:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou, osobne alebo e-mailom na  adresu, skola@sosoasso.sk, do 15.06.2021 do 12,00 hod.  Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba: Ing. Michal GIČ – riaditeľ školy, p. Zdenka ORESKÁ – ekonómka školy t.č. 056/6522264,  skola@sosoasso.sk

Autor/zdroj: Ing. Michal GIČ v.r., riaditeľ školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 07.06.2021 08:00
Upravené: 07.06.2021 08:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról