Sekretárka

Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 16. 08. 2021 do 30. 06. 2022 s možnosťou následného predĺženia
Pozícia: sekretárka
Úväzok: 100 %
Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
Adresa zamestnávateľa: Prakovce 282, 055 62  Prakovce
Kontakt: 053/487 41 08, sosprako@gmail.com

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania,
 • ovládanie práce s PC - MS Excel, MS Word, Internet – na pokročilej úrovni,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • pracovná pozícia vhodná aj pre absolventa,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • organizačné schopnosti, spoľahlivosť, dôslednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú  katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, prílohy č. 3 nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v rozsahu od 584,00 € do 701,00 €. 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne najneskôr do 31. 07. 2021.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: SOŠ techniky a služieb Prakovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.06.2021 10:30
Upravené: 30.06.2021 10:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról