Samostatná odborná asistentka

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvú Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:

Samostatná odborná asistentka

 s nástupom od 1. apríla 2021, na 100 % pracovný úväzok.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax v administratíve minimálne 5 rokov
 • skúsenosti  s implementáciou projektov a grantov vítané
 • znalosť MS Office – Word , Excel ....stupeň pokročilý
 • znalosť archivácie a registratúry
 • znalosť maďarského jazyka vítaná

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklad o vzdelaní a zdravotnej spôsobilosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace/

 

Platové podmienky: základný tarifný plat 655,50 € - podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a ďalšie príplatky a nepeňažné benefity poskytnuté zamestnávateľom v zmysle kolektívnej  zmluvy.

 

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • flexibilita
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

 

Pracovná doba: rovnomerný pracovný čas 40,00 hod. týždenne s obedňajšou prestávkou: denne  od 7,30 do 15,30 hod.                                     

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 26.03.2021 mailom na adresu: skola@maraigimi.sk alebo poštou na adresu: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu. 

Autor/zdroj: Ing. Tatiana Chovanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 19.03.2021 07:00
Upravené: 19.03.2021 07:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról