Referent zdravotníctva

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že k 1.5.2015 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent zdravotníctva.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Zdravotnícke povolanie lekár - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a špecializácia v príslušnom medicínskom špecializačnom odbore uvedenom v časti A písm. a) až d) prílohy č. 3 k Nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
  alebo
 • Zdravotnícke povolanie sestra - vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo a špecializácia v príslušnom medicínskom špecializačnom odbore uvedenom v časti D písm. a) a b) prílohy č. 3 k Nariadeniu vlády
 • č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností,
 • absolvovanie špecializačnej skúšky v príslušnom špecializačnom odbore,
 • minimálne päť rokov pracovnej činnosti v príslušnom špecializačnom odbore (ku dňu uskutočnenia personálneho pohovoru),
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon práce referenta a kontrolnej činnosti v rámci Košického samosprávneho kraja),
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť zdravotníctva,
 • vodičské oprávnenie sk. B,
 • práca s počítačom (Word, Excel, Power point, Internet Explorer)

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, doklad o absolvovaní špecializačnej skúšky,
 • prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 4.5.2015 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001