Referent technicko – hospodárskych činností

SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, Rožňava, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu „referent technicko – hospodárskych činností“ od 1. 1. 2020 na dobu neurčitú.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie,
 • akreditované vzdelávanie technik BOZP,
 • akreditované vzdelávanie v oblasti civilnej ochrany,
 • akreditované vzdelávanie v oblasti požiarnej ochrany,
 • interný audítor v zmysle normy ISO 9001:2015 a normy pre audity systémov manažérstva ISO 19011:2018.

Iné kritériá a požiadavky:

 • prax minimálne 1 rok,
 • znalosť legislatívy v oblasti BOZP, civilnej ochrany, požiarnej ochrany, odpadov,
 • znalosť legislatívy v oblasti Zákonníka práce a zákona č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • organizačné schopnosti, osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • schopnosť pracovať v tíme, svedomitosť, zodpovednosť, profesionalita, záujem a vôľa učiť sa ďalej sa vzdelávať,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • bezúhonnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie  do zamestnania,
 • motivačný list,
 • profesijný životopis,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Plat:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava do 9. 12. 2019.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady,  iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických  osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila  s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: SUBSIDIUM Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.11.2019 14:05
Upravené: 21.11.2019 14:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról