Referent pre sociálne služby

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že k 1.11.2014 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre sociálne služby.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v študijnom programe sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia, akreditovanom podľa osobitného predpisu alebo uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou
 • znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • ovládanie práce s PC – MS Office–pokročilý, Microsoft Outlook, Internet – pokročilý
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritéria a požiadavky:

 • všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti, znalosť predpisov v oblasti sociálnych vecí
 • znalosť Zákonníka práce
 • schopnosť samostatne pracovať, vôľa učiť sa a ďalej vzdelávať
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • skúsenosti v oblasti administratívy
 • zodpovedný a spoľahlivý prístup
 • vodičský preukaz skupiny „B“

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti – výpis registra trestov nie starší ako tri mesiace (je možné doložiť k podpisu pracovnej zmluvy)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 10.11.2014 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.11.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001