Referent kultúrno-osvetovej činnosti

Spišské kultúrne centrum a knižnica oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent kultúrno-osvetovej činnosti pre tradičnú ľudovú kultúru, menšiny, zborový spev.

Pracovný pomer: na dobu určitú (jeden rok)

Zamestnávateľ: Spišské kultúrne centrum a knižnica, Letná 28, 052 01 Spišská Nová Ves, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Predpokladaný termín nástupu: 2.11.2021

Uzávierka žiadostí: 8. 10. 2021 

Nástupný plat:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov - platová trieda 6, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od  757,50 € pre VŠ.

Pracovná náplň:

 • Komplexná starostlivosť o oblasť tradičnej ľudovej kultúry v regióne Spiš
 • Realizácia postupových prehliadok a súťaží v oblasti folklórneho hnutia
 • Príprava programu festivalu Spišské folklórne slávnosti
 • Metodická pomoc FSk, FS, DFS
 • Lektorstvo vzdelávacích aktivít v oblasti etnológie a folkloristiky
 • Realizácia projektov
 • Rozvoj spolupráce s remeselníkmi
 • Príprava podujatí pre oblasť menšinových kultúr
 • Príprava podujatí a vzdelávacích aktivít pre oblasť zborového spevu

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené VŠ vzdelanie v odbore folkloristika alebo etnológia
 • znalosť jedného cudzieho jazyka /angličtina alebo nemčina/úroveň pokročilý
 • vodičské oprávnenie B, B1
 • znalosť programov Word, Excel, Power Point

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

Osobné predpoklady na výkon práce Referent  kultúrno – osvetovej činnosti pre tradičnú ľudovú kultúru, menšiny, zborový spev

 • prehľad v oblasti folklórneho diania v celoslovenskom priestore a zvlášť v regióne Spiš, orientácia v problematike menšinových kultúr hlavne v regióne Spiš, prehľad v oblasti zborového spevu v regióne Spiš, vlastná invencia, samostatnosť, systematickosť, schopnosť komplexne zhodnocovať fakty, komunikatívnosť, schopnosť motivovať, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme, bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov a písomností:

 • žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača
 • motivačný list
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
 • písomný návrh 2-dňového programu festivalu Spišské folklórne slávnosti v roku 2022

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 8.októbra  2021 a to mailom na adresu: osvetasnv@skcak.sk.

Kontaktná osoba: Alena Jurečková
Tel.: +421 53 44 25 250

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Mgr. Monika Tkáčová, poverená riadením, Spišské kultúrne centrum a knižnica
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 10.09.2021 16:17
Upravené: 04.02.2022 16:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine