Referent investícií

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje 2 voľnými pracovnými miestami na pracovnú pozíciu referent investícií na Odbore projektov a investícií, Referát investícií.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – stavebné zameranie,
 • minimálne 4 roky praxe v odbore stavebníctva,
 • znalosť práce s PC – MS Word, Excel, Outlook, internet, Cenkros na užívateľskej úrovni,
 • základný prehľad z platnej legislatívy v stavebníctve, vo verejnej správe (stavebný zákon, zákon o verejnom obstarávaní, obchodný zákonník a pod.).

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť,
 • vodičské oprávnenie skupiny B, aktívny vodič.

Popis pracovného miesta: Zabezpečovanie inžinierskej činnosti v stavebníctve (vybavovanie jednotlivých vyjadrení pre územné a stavebné povolenia, vybavenie územných rozhodnutí, stavebných povolení, zabezpečovanie kolaudačných konaní), projektovej dokumentácie a jej schvaľovanie pre potreby Košického samosprávneho kraja, zabezpečovanie rekonštrukcií, opráv a údržby stavieb vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, príprava, kontrola a vyhodnotenie rozpočtov na základe výkresovej dokumentácie a výkazov výmer.

Výška mzdy: od  1 000,- €

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 25.03.2022 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.03.2022 15:58
Upravené: 03.08.2022 08:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001