Referent pre informovanie a komunikáciu

Predseda Košického samosprávneho kraja so sídlom v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 1 vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto referenta pre informovanie a komunikáciu Informačno-poradenského centra pre EŠIF.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • Znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014-2020,
 • Znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020,
 • Skúsenosti s prípravou projektov financovaných z EŠIF a ich implementáciou podložené referenciou,
 • Minimálne ročná odborná prax v oblasti poskytovania koordinačnej alebo metodickej podpory v súvislosti s fondmi EÚ (resp. obdobnými fondmi),
 • Skúsenosti s vedením účtovníctva,
 • IT zručnosti na úrovni skúseného užívateľa,
 • Znalosť ITMS 2014+,
 • Znalosť anglického alebo iného cudzieho jazyka na komunikačnej úrovni,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v tíme,
 • organizačné schopnosti,
 • skúsenosti v komunikačnej oblasti,
 • pedantný prístup k práci,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • klientsky orientovaný prístup
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Výška mzdy: 900,- €

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 4.11.2018 emailom na adresu matej.kundrat@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.10.2018 15:57
Upravené: 29.05.2021 21:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine