Referent BOZP a PO

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent BOZP a PO, Oddelenie vnútornej prevádzky.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • znalosť zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP,
 • znalosť zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany,
 • min. 3 ročné skúsenosti v danej oblasti,
 • ovládanie kancelárskeho balíka MS Office + Internet.

Iné kritéria a požiadavky:

 • presnosť,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • flexibilita,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • vodičský preukaz skupiny „B“.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Výška mzdy: od 1 000 €

Popis pracovného miesta: Plnenie úloh v oblasti BOZP a PO a aplikácia opatrení v oblasti BOZP a PO v súlade s platnými právnymi predpismi, organizácia protipožiarnej ochrany v objektoch Úradu KSK a zabezpečovanie revízií súvisiacich s protipožiarnou ochranou, metodická pomoc organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, podieľanie sa na príprave krízového štábu KSK.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V prípade záujmu o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 24.03.2021 emailom na adresu kariera@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042  66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.03.2021 15:11
Upravené: 17.03.2021 15:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról