Referent administratívnych činností

ONDAVA – Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent administratívnych činností.

Základne informácie pre záujemcov:

 • pracovný pomer na určitú dobu – 12 mesiacov,
 • termín nástupu od   01.05.2020.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa,
 • minimálne úplné stredné odborné vzdelanie.

Iné kritériá a požiadavky:

 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office  /Word, Excel /, Outlook,
 • znalosť legislatívy v oblasti BOZP a PO výhodou,
 • organizačné schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • samostatnosť, precíznosť, zodpovednosť a dôslednosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním  osobných údajov podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.za účelom výberu vhodného kandidáta pre pracovnú pozíciu – referent administratívnych činností. 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  – platová trieda 5, platový stupeň v závislosti od dĺžky započítanej praxe,  minimálne od 692,00 € .

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia :  ONDAVA – Domov sociálnych služieb, Rakovec nad Ondavou 45, 072 03 do 15.04.2020.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní  pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.  V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: ONDAVA - Domov sociálnych služieb, Rakovec nad Ondavou 45
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.03.2020 08:00
Upravené: 29.05.2021 21:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001