Psychológ

ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Skladná 4, Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu "Psychológ” na 0,50 % úväzok.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore “psychológia”

Prax v odbore:

  • minimálne 1 rok, prípadne
  • aj bez praxe, vhodné pre absolventov škôl

Iné kritéria a požiadavky:

  • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
  • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť

Výška mzdy:

V zmysle ustanovení zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme minimálny funkčný plat pre
0,50 % úväzok je 443,50 € /8 plat.trieda 1 plat.stupňa / stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca,
priznanie osobného príplatku po skúšobnej dobe vo výške 60EUR.

Písomné žiadosti do zamestnania zasielajte spolu s týmito prílohami:

  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zamestnávateľa podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na adresu: ARCUS-ŠZ a ZpS Skladná 4, 040 01 Košice,
alebo e-mailom na adresu: sekretariat@arcuskosice.sk

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí splňajú stanovené podmienky.

“Osobné údaje úchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky oganizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a/ GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bozodkladnú likvidáciu.”

Autor/zdroj: ARCUS - ŠZ a ZpS
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.01.2022 11:13
Upravené: 24.05.2022 11:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine