Projektový manažér Kreatívneho centra

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: projektový manažér Kreatívneho centra na Odbore projektov a investícií.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • základy projektového alebo procesného manažmentu výhodou,
 • zameranie na súčasné vizuálne umenie, scénické umenie, hudbu, audiovíziu a multimédiá a nové médiá, medziodborové presahy alebo remeselnú výrobu je výhodou,
 • skúsenosti so spoluprácou s podnikateľskými subjektmi z oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, so spoluprácou s univerzitami, resp. inými vzdelávacími organizáciami a 
  so subjektmi tretieho sektora pôsobiacimi v kultúre, umení a vzdelávaní, resp. relevantnými odbornými komunitami,
 • ovládanie práce s PC – MS Office, Internet,
 • znalosť anglického jazyka – pokročilý.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od  1 100 EUR

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 30.7.2021 emailom na adresu: kariera@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 09.07.2021 08:00
Upravené: 09.07.2021 09:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról