Príslušník vlastnej ochrany - strážnik

Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu Príslušník vlastnej ochrany - strážnik

Predpokladaný nástup do pracovného pomeru:  

S úspešným uchádzačom bude podpísaná  pracovná zmluva s nástupom do práce,  dňa 15.4.2022

Úväzok: plný úväzok, na dobu určitú 1 rok

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax v príslušnom odbore - min. 3 roky,
 • kurz odbornej spôsobilosti pre pracovníkov SBS s    vykonanou skúškou (preukaz odbornej spôsobilosti Typu "S"),
 • zbrojný preukaz skupiny  A alebo B a spolu s psychologickým a zdravotným potvrdením od klinického psychológa a všeobecného lekára
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,- Odpis registra trestov nie starší ako 2 mesiace
 • ovládanie práce s PC Office (Word, Excel, Outlook, Internet),

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:  Príslušník vlastnej ochrany - strážnik

Dozor a ochrana  zbierkových, múzejných  a výstavných fondov  verejného a vnútorného  priestoru  kultúrneho zariadenia  s využívaním kamerového systému. Riadi sa zákonmi a ďalšími legislatívnymi predpismi  platnými v SR   a vnútornými predpismi  VSM, vyplývajúcimi  z funkcie  príslušníka vlastnej ochrany – strážnika.

Iné kritéria a požiadavky:

 • zodpovednosť 
 • zmysel pre disciplínu
 • schopnosť pracovať samostatne
 • precíznosť, dôslednosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme.

Ponúkaný plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme v závislosti od platovej triedy a započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • preukaz odbornej spôsobilosti  SBS, zbrojný preukaz A, alebo B a C
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: info@vsmuzeum.sk  predmet:   Príslušník vlastnej ochrany - strážnik

31.3.2022 alebo poštou na adresu:

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice

040 01 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.03.2022 12:03
Upravené: 24.05.2022 15:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine