Pracovník školskej knižnice

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvú Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: pracovník školskej knižnice s nástupom od 1. októbra 2020 na 50 % pracovný úväzok, doba určitá do 30.06.2021.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady: úplné stredné vzdelanie

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklad o vzdelaní a zdravotnej spôsobilosti
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  • aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace/

Platové podmienky: od 321,00 € do 385,00 podľa rokov praxe - pri 50 % pracovnom úväzku podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Iné kritéria a požiadavky:

  • schopnosť pracovať v kolektíve
  • flexibilita
  • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
  • znalosť maďarského jazyka vítaná

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 25.09.2020 mailom na adresu: skola@maraigimi.sk alebo poštou na adresu: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6,041 74 Košice. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu. 

Autor/zdroj: Brédová Jana
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 17.09.2020 10:00
Upravené: 17.09.2020 11:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról