Pomocný/á vychovávateľ/ka

Školský internát A. Garbana, Werferova 10, Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu pomocný/á – nočný/á vychovávateľ/ka na plný úväzok a predpokladaným nástupom od 01. 09. 2021.

Kategória: pomocný- nočný vychovávateľ školského internátu

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • úplné stredné odborné vzdelanie 
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Osobnostné predpoklady:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • komunikatívnosť
 • zodpovednosť
 • empatia
 • flexibilita
 • schopnosť tímovej spolupráce

Rozšírené požiadavky:

Microsoft Office – základy

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme: PT 3+ zvýšenie platovej tarify po započítaní praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • lekárske potvrdenie od lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti (až po vyzvaní)
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2022 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou na adresu školského internátu: Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice alebo e-mailom na adresu siagarbana@siagarbana.sk,  najneskôr do 10. 08. 2021.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6, ods. 1 písm. b). Nariadenia Európskeho parlamentu a rady(EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 12.07.2021 08:00
Upravené: 12.07.2021 12:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról