Pomocný vychovávateľ

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava prijme do pracovného pomeru s nástupom od 03. 10. 2021 na dobu určitú (zastupovanie zamestnanca) pomocného vychovávateľa v školskom internáte za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady na výkon pracovnej činnosti

 1. úplné stredné vzdelanie s maturitou
 2. bezúhonnosť
 3. zdravotná spôsobilosť (práca v noci)

Ďalšie požiadavky

 •  schopnosť pracovať v kolektíve
 •  zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, samostatnosť
 •  flexibilita

Odmeňovanie

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 628,- € mesačne podľa počtu rokov praxe uchádzača + príplatky za prácu v noci

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby spracovania a evidencie žiadosti o prijatie do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti

Žiadosť o prijatie do zamestnania  s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy, mailom alebo osobne doručte v termíne do 27. 09. 2021.

Adresa školy

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

Akademika Hronca 8

048 01  Rožňava

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky.

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 904 649 100;   +421 903 236 456
 • e-mail: skola@oarv.sk;   daniela.ziakova@oarv.sk

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Ing. Daniela Žiaková, riaditeľka
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 20.09.2021 08:00
Upravené: 20.09.2021 09:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról