Pomocný kuchár

Riaditeľka SOŠ technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu pomocný kuchár s nástupom od 27.09.2021 na dobu určitú v Školskom internáte, Jedlíkova 11, Košice.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní (výučný list, príp. maturitné vysvedčenie),
  • kópia dokladu o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologických závažných činností pre prácu s potravinami,
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
  • zdravotný preukaz.

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

  • minimálne výučný list, maturita.

Osobnostné predpoklady:  

  • schopnosť pracovať v kolektíve, zodpovednosť, spoľahlivosť.

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 27.09.2021 do 30.06.2022.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: alica.cenka@ipari.sk alebo osobne na adresu: Školský internát, Jedlíkova 11, Košice do 24.09.2021.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

Kontaktná osoba :

Alica Cenká, vedúca ŠJ

e-mail: alica.cenka@ipari.sk

Autor/zdroj: Ing. Eva Matejová, riad. školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 20.09.2021 08:00
Upravené: 20.09.2021 15:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról